Path: / API / managementAPI / deleteMetaData

Deletes a meta data.


Resources
NameDescription
{key}Deletes a meta data.